Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Stypendia 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA (Dawne naukowe)

 

 

 

Na drukach wniosków, a także  poniżej znajduje się dokładny spis dokumentacji, jaką należy dostarczyć wraz z samym wnioskiem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi wytycznymi:

 

 

Do wniosku o stypendium socjalne wraz ze zwiększeniami, oprócz samego wniosku (własnoręcznie podpisanego),należy dołączyć:

 

 

 

1) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich członków rodziny (w tym studenta) pozostających we wspólnym gospodarstwie o dochodach netto uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w 2015 roku w semestrze I zimowy i 2016 roku w semestrze II letnim);
2) zaświadczenia ze szkół o uczącym się rodzeństwie,
3) zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku - składają osoby posiadające gospodarstwo rolne,
4) oświadczenie o dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku - składają osoby rozliczające się w formie podatku ryczałtowego,
5) zaświadczenia z urzędów pracy o wysokości zasiłku lub jego braku - składają osoby bezrobotne ,
6) dokumenty, zaświadczenia lub oświadczenia o innych dochodach studenta (np. alimenty itp.).
7) w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium z tytułu zakwaterowania należy dołączyć umowę o najem lokalu mieszkalnego, potwierdzoną przez Urząd Skarbowy lub umowę o wynajem pokoju w domu studenckim

 

POWYŻSZE PUNKTY DOTYCZĄ STUDENTA ORAZ JEGO CAŁEJ RODZINY POZOSTAJĄCEJ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM.

 

Do wniosku o stypendium z tytułu niepełnosprawności, oprócz samego wniosku własnoręcznie podpisanego, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ (aktualne).

 

Do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, oprócz samego własnoręcznie podpisanego wniosku z potwierdzoną w dziekanacie średnią, należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, artystyczne czy naukowe.

 

Ponadto informujemy, że na studencie leży odpowiedzialność za kompletność złożonej dokumentacji i za złożenie jej w terminie. Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po 31.10.2016 r. nie będą rozpatrywane.

 

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem pomocy materialnej obowiązującym w naszej uczelni. Znajduje się on tutaj.

 

Stypendia przyznawane są na okres semestru.

 


Wnioski należy składać do Kwestor p. Małgorzaty Sienkiewicz lub do Dziekanatu Prosimy nie składać wniosków u innych pracowników Uczelni.

 

ZMIANY W POMOCY MATERIALNEJ OD 1 PAŻDZIERNIKA 2011 r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr164, poz. 1365, z późn. zm.) od dnia 1 października 2011 roku nastąpią zmiany
w systemie pomocy materialnej .

 

I. ZMIANY W STYPENDIACH SOCJALNYCH
1. Od 1 października 2011 roku studenci będą mogli ubiegać się o stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.
2. Od 1 października likwidacji ulega stypendium na wyżywienie i stypendium
mieszkaniowe.
3. Studenci studiów stacjonarnych będą mogli ubiegać się o zwiększenie stypendium
socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni
uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
4. Wysokość dochodu uprawniającego do starania się o stypendium socjalne ustala
Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim, jednakże w granicach
wskazanych w ustawie. Wartość ta zostanie podana do publicznej widomości pod koniec listopada.

 

II. ZMIANY W STYPENDIACH NAUKOWYCH
1. Od 1 października 2011 stypendium za wyniki w nauce zostanie zastąpione
stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
2. Przyznawane ono będzie przez Rektora wyłącznie na wniosek studenta.
3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów będzie mogło otrzymywać nie więcej
niż 10% osób studiujących.
4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów będzie przyznawane za wyniki w
nauce, osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Czynnikiem decydującym o
tym kto otrzyma stypendium Rektora będzie miejsce na liście rankingowej.
5. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów będzie mogła otrzymywać również
osoba, której zostanie przyznane stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.


III. NOWE UREGULOWANIA
Student studiujący na kilku kierunkach studiów będzie mógł otrzymać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla
najlepszych studentów i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia TYLKO NA JEDNYM,
WSKAZANYM PRZEZ STUDENTA KIERUNKU STUDIÓW.

 

 


 

 

 


 

**********************************************************************************

ESW NIE POŚREDNICZY W PROCEDURZE ZAŁATWIANIA KREDYTU STUDENCKIEGO - NALEŻY ROZMAWIAĆ BEZPOŚREDNIO Z BANKIEM

Wszelkie informacje na temat kredytów należy pobrać ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (klik) oraz poszczególnych kredytodawców lub na www.kredytstudencki.com.pl